Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

1. Adatkezelő megnevezése

Név: Celpex Kereskedelmi Szolgáltató és Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 8411 Veszprém, Tószeg utca 19.

Levelezési cím: 8200 Veszprém, Piramis utca 11., hrsz. 1959/63.

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: +36-88/220-030

Honlap: www.celpex.eu

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.,)

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete

 

3. Fogalmak

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy, aki a Celpex Kft-vel üzleti, szerződéses vagy munka kapcsolatba kerül, a Celpex Kft telephelyére belép.

Adatkezelés: alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy azok összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-hang vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS minta, íriszkép) rögzítése.

Adatkezelő: Adatkezelőnek minősül a Celpex Kft. azzal, hogy tevékenységével összefüggésben a szerződések, megrendelések, nyújtott szolgáltatások és kínált termékek kapcsán az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel a személyes adatai kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele

Adatzárolás: Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől

Adatfeldolgozó: az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - az adatok feldolgozását végzi.

Harmadik személy: olyan természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

4. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

4.1.Adatkezelési célok

A jogszabályban kötelezően előírt, illetve jogként biztosított adatkezelés alapján a Celpex Kft. az Érintettől közvetlenül, vagy annak egyértelmű előzetes hozzájárulásával gyűjthet személyes adatot, kizárólag olyan mértékben, amely a szerződéses kapcsolattartáshoz, illetve a jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatások, bejelentések és bevallások teljesítéséhez szükséges.

4.2.Kezelt adatok

-          A szerződéses kapcsolattartáshoz szükséges adatok: cégnév, székhely, telephely, szállítási cím, levelezési cím, adószám, kapcsolattartó neve, telefonszám, e-mail cím, fax szám.

-          Munkaügyi kapcsolattartáshoz szükséges adatok: név, születési hely, születési idő, anyja neve, TAJ szám, adóazonosító jel, lakcím, végzettséget igazoló dokumentumok, bankszámlaszám, telefonszám.

-          Beszállítói, vevői, futárszolgálatokkal való kapcsolattartáshoz szükséges adatok: név, telefonszám, e-mail cím

-          Kamerák által rögzített adatok: rendszám

4.3 Az adatkezelés jogalapja

-          munkaügyi kapcsolatok létesítése esetén munkaszerződés,

-          szerződéses kapcsolatok létesítése esetén: szerződés,

-          egyéb partneri kapcsolattartás esetén: hozzájárulás.

Adat megnevezése Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
e-mail cím árajánlat kérése, árajánlat adása, megrendelések és folyamatok egyeztetése, kapcsolattartás hozzájárulás vagy szerződés
telefonszám árajánlat kérése, árajánlat adása, megrendelések és folyamatok egyeztetése, kapcsolattartás hozzájárulás vagy szerződés
fax szám árajánlat kérése, árajánlat adása, megrendelések és folyamatok egyeztetése, kapcsolattartás hozzájárulás vagy szerződés
cégnév árajánlat kérése, árajánlat adása, díjbekérők, számlázás megrendelés, számlázásra vonatkozó jogszabályi előírás: Áfa tv.) 169. §
cím adatok (székhely, telephely, szállítási cím, levelezési cím) árajánlat kérése, árajánlat adása, díjbekérők, számlázás, postázás megrendelés, számlázásra vonatkozó jogszabályi előírás: Áfa tv.) 169. §
adószám árajánlat kérése, árajánlat adása, díjbekérők, számlázás megrendelés, számlázásra vonatkozó jogszabályi előírás: Áfa tv.) 169. §
név jogszabályban meghatározott bejelentések, bevallások teljesítése munkaszerződés, hozzájárulás vagy szerződés
születési hely jogszabályban meghatározott bejelentések, bevallások teljesítése munkaszerződés
születési idő jogszabályban meghatározott bejelentések, bevallások teljesítése munkaszerződés
anyja neve jogszabályban meghatározott bejelentések, bevallások teljesítése munkaszerződés
TAJ szám jogszabályban meghatározott bejelentések, bevallások teljesítése munkaszerződés
adóazonosító jel jogszabályban meghatározott bejelentések, bevallások teljesítése munkaszerződés
bankszámlaszám   munkaszerződés
lakcím   munkaszerződés
iskolai végzettségek jogszabályban meghatározott bejelentések, bevallások teljesítése munkaszerződés
rendszám károkozások, bűncselekmények megelőzése, utólagos kivizsgálása, bizonyítása érdekében kamerával megfigyelt területre való belépés, behajtás
     

4.4 Az adatkezelés időtartama

A Celpex Kft a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulást a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött levelében bárki bármikor visszavonhatja.

Szerződésen alapuló adatkezelés esetén a személyes adatokat a szerződés teljesítéséig, szerződésben foglalt egyéb kötelezettségek (pl.: garancia idő) megszűnéséig, lejártáig illetve a jogszabályban előírt megőrzési idő elteltéig kezeli.

 

4.5 Az adatkezelés módja, adatbiztonság

A kezelt adatokat Érintett a kapcsolat létrejöttekor adja meg. A Celpex Kft., mint adatkezelő gondoskodik a Felhasználók személyes adatainak biztonságáról, továbbá megtette azon technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azon eljárási szabályokat, melyek a jogszabályok előírásainak érvényre juttatásához szükségesek.

A Celpex Kft köteles a személyes adatok védelméről gondoskodni különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, vagy illetéktelen törlés, megsemmisítés, valamint a véletlen sérülés és megsemmisülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

5. A Celpex Kft kötelezettségei

A Celpex Kft, mint adatkezelő az Érintett kérésére:

a) tájékoztatást ad személyes adatai kezeléséről,

b) elvégzi személyes adatainak helyesbítését,

c) törli vagy zárolja személyes adatait a jogszabályban előírt kötelező adatkezelés kivételével.

A Celpex Kft a személyes adatot törli, ha:

a) kezelése jogellenes;

b) azt az Érintett kéri, feltéve, hogy a törlést törvény, jogszabály nem zárja ki;

c) az adat hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje l lejárt;

e) azt a bíróság vagy a NAIH elrendelte.

6. Érintett jogai

Az Érintett jogosult:

a) tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről;

b) személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével -  törlését kérni;

c) tiltakozást előterjeszteni;

d) bírósági jogorvoslatra, hatósági jogérvényesítésre.

6.1.Tájékoztatás kéréséhez való jog:

Érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Celpex Kft-től, hogy a Kft. tájékoztassa:

- milyen személyes adatait,

- milyen jogalapon,

- milyen adatkezelési cél miatt,

- milyen forrásból,

- mennyi ideig kezeli,

- kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy

   kinek továbbította a személyes adatait.

A Celpex Kft a tájékoztatási kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, írásban, közérthető formában az Érintett által megadott elérhetőségre megadja a tájékoztatást.

A tájékoztatás kizárólag az Infotv.-ben meghatározott esetekben, a vonatkozó törvényi rendelkezések hivatkozásával tagadható meg.

6.2. Adathelyesbítéshez való jog

Érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az adatkezelés időtartama alatt a Celpex Kft. módosítsa, helyesbítse valamely személyes adatát (például megváltoztathatja az e-mail címét, telefonszámát vagy postai elérhetőségét).

A Celpex Kft az Érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

6.3 Tiltakozási jog

Érintett a Celpex Kft 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban tiltakozhat a személyes adatának kezelése ellen, ha

a) az kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Celpex Kft - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Celpex Kft az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

6.4 A törléshez való jog

Érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Celpex Kft-től a személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet a Celpex Kft abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály vagy valamely belső szabályzat a Celpex Kft-t a személyes adatok további tárolására kötelezi.

Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a Celpex Kft az Érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

6.5 A zároláshoz való jog

Érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Celpex Kft zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását, ezt követően törli az adatokat.

7. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

7.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az Érintett által megadott személyes adatokhoz a Celpex Kft képviselői, valamint munkavállalói férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

Emellett a Celpex Kft képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismerheti a személyes adatait, ha az Érintett ügyében bírósági eljárás indul.

A Celpex Kft csak kivételes esetben adja át a személyes adatokat más állami szerv számára (bírósági, rendőrségi eljárás esetén jogszabályi kötelezettség az adatok átadása).

7.2. Adatbiztonsági intézkedések

A Celpex Kft az Érintett által megadott személyes adatokat a Celpex Kft telephelyén (8200 Veszprém, Piramis utca 11. hrsz. 1959/63.) található szervereken tárolja. A személyes adatok tárolásához a Celpex Kft más cég szolgáltatását nem veszi igénybe. A Celpex Kft megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

 

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés lehetősége

Érintett jogainak megsértése esetén, valamint abban az esetben, ha a Celpex Kft-nek a tiltakozására adott válaszával nem ért egyet, a Celpex Kft válaszának közlésétől számított 30 napon belül a bírósághoz (a területileg illetékes Törvényszékhez) fordulhat. Személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem vagy ennek közvetlen veszélye esetén bárki kezdeményezheti a NAIH (http://www.naih.hu) adatvédelmi eljárását.

9. Kamera rendszer

A Celpex Kft. a székhely teljes területét kamerarendszerrel felügyeli.
A kamerarendszer folyamatosan rögzít, és a kapacitásának függvényében felülír.
A mozgókép rögzítésének célja elsősorban a munkabiztonság, balesetmegelőzés és rendkívüli esemény bekövetkeztekor feltárási folyamat, másodsorban értékmegőrzés, harmadsorban pedig a Celpex Kft. technológiai fejlesztéseinek védelme, valamint a hatósági engedélyekhez kötött termékek, technológiák, munkafolyamatok védelmének, rendjének biztosítása.
A kamerarendszer üzemeltetése a hozzáférések jogosultsági rendszerének felépítése szerint történik. Jelszavak, azonosító rendszerek védik azokat az adatokat, amelyek adatvédelmi okokból nem lehetnek hozzáférhetőek illetéktelenek számára.
A kamerarendszer hivatalos, Magyar beszállítótól került beszerzésre, az alkalmasság igazolásával. A beszerzés, beszerelés, beüzemelés után, a felhasználás a rendszerhez tartozó dokumentációk, és az integrátor által megtartott oktatás alapján zajlik az adatvédelmi jogszabályok hiánytalan betartásával.

Ügyfélszolgálat

+36 88/220-030

Központi e-mail

celpex[kukac]celpex.eu

Ügyfélfogadás

H - P (07:00 - 15:00)

Elérhetőségek

CELPEX Kft.
8200 Veszprém, Hrsz.: 1959/63 Piramis u.11.
E-mail: celpex[kukac]celpex.eu

Adatkezelési Tájékoztató

 
We use cookies
Ez az oldal sütiket használ annak érdekében, hogy minél személyre szabottabb és reszponzívabb élményt tudjon biztosítani. Az oldal használatával elfogadja a sütik használatát.